Läspedagogerna har arbetat på Söderköpings skolor sen två år tillbaka, i förskoleklass upp till årskurs tre. Nu kan man se en positiv utveckling i de åldrarna, då antalet barn på lågstadiet som når läsmålen har ökat från 82,4 procent 2013/14 till 89,2 procent 2016/17.

– En förklaring är att vi ökat stödet genom läspedagogerna, säger Nicole Bukard Ericson.

I mellanstadieåldern är det mera svajigt, i årskurs fem var det förra året 30 elever som inte nådde målen i läsförmåga.

– Dels beror det ökade krav som ställs på mellanstadiet vilket gör att det upptäcks att fler har svårigheter. Dels beror det på att vi haft en frånvaro av specialpedagoger på mellanstadiet. Det kan också handla om lärarbyte mitt i terminen vilket är olyckligt för de som har svårigheter, säger Nicole Bukhard Ericson.

Lillemor Hjort och Nina Bendegard är två av de fyra läspedagogerna och de känner själva att de bidrar till utvecklingen hos många av barnen. Men för att komma till rätta med lässvårigheterna på mellanstadiet behövs resurser även där anser de.

– Det skulle behövas någon som arbetar mot de som knäckt läskoden mot slutet av lågstadiet och som behöver mängdträningen. Just det är svårt att få till för en ensam lärare, säger Lillemor Hjort.

Totalt sett över alla årskurser ser man en liten försämring i antal barn som når målen i läsförmåga. Från 2015/16 till 2016/17 har de ökat från 9,7 till 11 procent. Till stor del beror det på att de nyanlända barnen finns med i statistiken och att de har svårare att nå kunskapsmålen. Räknar man bort de nyanlända eleverna på högstadiet blir resultatet i stället till det bättre.

– Målet är självklart att alla ska nå målen och därför måste läs- och skrivundervisningen förbättras, säger Nicole Bukhard Ericson.

Det ska bland annat ske genom kontinuerlig uppföljning och förbättrade rutiner för att följa upp elever i behov av extra stöd.