Trafikverket håller på att ta fram en vägplan för en två kilometer lång sträcka på väg 210. Sträckan, som ligger mellan Söderköping och Evertsholm, är enligt Trafikverket för smal med bärighetsproblem och branta slänter.

– Vägen är ganska smal idag och det finns inte mycket vägren. Planen är att göra den lite bredare och se över kurvor så att det är ordentlig sikt, säger Gabriella Strand, projektledare på Trafikverket.

Idag är hastighetsbegränsningen på sträckan 70 km/h, planen är att anpassa vägen till 80 km/h. För att öka säkerheten för gående och cyklister planeras också en friliggande cykelväg längs med 210:an. Cykelvägen ska bli 2,5 kilometer lång och kommer att anslutas till väg 801 vid Evertsholm. Enligt planen ska man också anlägga en gång- och cykeltunnel under väg 210.

I och med ombyggnationen samordnas 210:an med E22s nya förbifart.

Vägplanen ska vara klar nästa sommar och i höst kommer ett samrådsmöte att hållas där synpunkter på planen samlas in.

– Byggstart är beräknat till 2020, säger Gabriella Strand.