Uppgifter om missförhållanden hade då inkommit från personal och föräldrar. I början av juli påtalade sedan Skolinspektionen allvarliga brister, som skolan ålades att åtgärda.

Skolan följde inte upp elevernas kunskapsutveckling. Många elever hade stora behov av särskilt stöd, som skolan inte klarade av att ge.

Rektorn saknade både utbildning och kompetens. Skolmiljön upplevdes som osäker och otrygg av både elever och lärare.

Skolinspektionens kritik framfördes både skriftligt och muntligt. Jasminskolan lämnade sedan en redovisning av vidtagna och planerade åtgärder. Detta bedömdes då tillräckligt.

Men frågan var förstås, hur verkligheten sedan blev. I december och januari gjorde Skolinspektionen kompletterande besök på skolan.

Utifrån intervjuer samt ytterligare överlämnat material togs sedan beslutet om skolans stängning.

Där noteras visserligen, att en del hade åtgärdats. Deltagandet i såväl fredagsbönen som undervisningen i islam hade blivit frivillig. En rektor med kompetens hade tillsatts.

Men enligt skolinspektionen var det alltför mycket, som inte hade rättats till.

De nationella proven visade, att många elever inte nådde kunskapskraven. I de lägre årskurserna var läsförmågan svag. Men skolans insatser för elever med behov av särskilt stöd var helt otillräckliga.

Betyg och omdömen saknades i ett antal ämnen. Bland lärarna var omsättningen mycket hög, och överlämningen till de nya var bristfällig.

En elevenkät i december visade, att en klar majoritet bland eleverna i tvåan och trean inte trivdes vare sig i klassrummet eller på rasterna.

De allra flesta av de cirka hundra eleverna har haft somaliska och arabiska som sitt modersmål. En stor del har också behövt handledning på modersmålet.

Detta har då inte minst gällt det stora antal barn från nyanlända i landet, som tagits in på senare tid - 15 sådana elever enbart i december.

På skolan har visserligen funnits personal, som talat arabiska och somaliska. Men trots det har skolan inte alls förmått täcka de behov som funnits.

Detta enligt skolinspektionen. Medan skolans ledning, som framgår av den andra artikeln, ger en helt annan beskrivning.