Patienterna ger sämre betyg till vårdcentralerna

NORRKÖPING Vårdcentralerna i Östergötland får något lägre patientbetyg än övriga landet.Östergötland hamnar på sjuttonde plats bland landets tjugoen landsting och regioner.Det framgår av den tredje nationella patientenkäten i primärvården som presenterades på tisdagen.

I höstas genomfördes en enkät bland patienter som hade besökt vårdcentralerna. Det var den tredje nationella patientenkäten i sitt slag. Av totalt 13 000 tillfrågade i Östergötland svarade cirka 55 procent, vilket var en något högre andel än i landet som helhet.

Bemötande och förtroende

Resultaten från hösten 2011 visar bland annat att bemötande och förtroende värderades högt av patienterna. På en hundragradig skala gavs bemötandet 89 och förtroendet 84 i Östergötland.

- Det är glädjande att patienterna ger bemötandet högt betyg och att man har ett stort förtroende för vårdcentralerna. De områden som behöver förbättras generellt är främst informationen till patienterna och att göra patienterna mer delaktiga i vårdcentralernas beslut om vård och behandling, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren i ett pressmeddelande.

Information och delaktighet värderas däremot lägre av de östgötska patienterna.

Rehab i Finspång bäst

Vårdcentralerna Skarptorp, Skänninge och Vadstena värderades allra högst när alla enkätfrågor summeras. Rehab Finspång uppvisade det bästa resultatet bland rehabiliteringsenheterna i Östergötland.

Vårdcentralen Valdemarsvik har förbättrats allra mest, följt av vårdcentralen Nygatan och vårdcentralen Ryd.

I Norrköpingsområdet är det vårdcentralerna Åby och Vikbolandet som får högst betyg medan Skärblacka får sämst. Se faktaruta.

 
 

Nyheter från Norrköping