Finspångsbon har varit företrädare för ett företag i kommunen.

Bolaget trädde i likvidation den 20 december 2016 och försattes i konkurs i början av året.

Enligt ett strafföreläggande från Ekobrottsmyndigheten i Linköping har personen av oaktsamhet åsidosatt bokföringsskyldigheten enligt bokföringslagen.

Brottet har varit att företagsföreträdaren underlåtit att löpande bokföra uppkomna affärshändelser.

Detta har skett vid flera tillfällen mellan 2014 och 2016. Till följd av detta har rörelsens förlopp inte kunnat bedömas med ledning av bokföringen.

Påföljden för brottsligheten blir villkorlig dom och dagsböter på 2 800 kronor.